Chủ Nhật, tháng 7 16, 2006

Giới thiệu về địa chỉ MAC

MAC (Media Access Control) Address có thể hiểu là một loại mã vạch, được gắn với các thiết bị mạng (network card hoặc router), dùng để kiểm tra nguồn gốc sản phẩm và phân biệt người tiêu dùng với nhau. Nếu các bạn không thích bị xâm phạm riêng tư thì có thể đổi MAC Address của mình.

Cách đổi:

1. Trong Windows.

Chạy Run > cmd > "ipconfig /all" , nhìn xuống dòng Physical Address, đây chính là MAC Address của card mạng của bạn, với 3 cặp số đầu là mã của nhà cung cấp, 3 cặp số sau là mã sản phẩm. Bạn có thể vào trang IEEE Standards Association để tìm nhà cung cấp của thiết bị bạn đang dùng.

Có 3 cách để thay đổi địa chỉ MAC:

- Bạn vào phần config của card mạng (tôi quên đường dẫn rồi, sẽ bổ sung sau), vào mục Advanced, nếu thấy dòng nào có chữ "MAC Address", "Locally Administered Address", "Ethernet Address", "Physical Address" hay "Network Address" thì chính là nó đấy, bạn chỉ việc điền MAC Address vào đó (không có dấu "-", gồm 12 ký tự, hệ 16 số), rồi tắt/bật router hoặc khởi động lại máy là xong. Dùng ipconfig /all để kiểm tra lại.

- Regedit, tìm theo Physical Address ở trên (bỏ qua dấu "-"), nếu thấy nó thì có thể thay đổi tuỳ thích, nếu không thì vào HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} tìm.

- Dùng chương trình ngoài, như MACshift

Lưu ý: nếu sau khi đổi MAC Address mà không vào mạng được nữa, thì nên làm ngược lại các cách ở trên để đổi lại.

2. Trong Linux

Dùng ifconfig, tìm dòng chữ hardware address (hoặc tương tự), đây là MAC address của bạn.

Cách thay đổi:

Dùng lệnh (với tư cách là root)

/etc/init.d/networking stop
ifconfig [interface] hw [class] [address] *
/etc/init.d/networking start

* Với [interface] là tên kết nối (vd: eth0 )
[class] là loại kết nối (vd: ether)
[address] là địa chỉ MAC, được ngăn cách bằng dấu ":" (thay cho "-"), gồm 12 ký tự hệ 16 số.

Các thay đổi sẽ bị đổi lại khi khởi động lại máy.

Trong Ubuntu Linux thì bạn có thể thêm dòng hwaddress ether [MAC Address] vào file /etc/network/interfaces để giữ lại thay đổi này (hay chính xác hơn, tự động thay đổi địa chỉ MAC mỗi lần khởi động máy).

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chương trình MACchanger, một chương trình thay đổi địa chỉ MAC trong Linux với nhiều tính năng như thay đổi địa chỉ MAC vĩnh viễn, ngẫu nhiên, lập danh sách nhà cung cấp để mình tự chọn, v.v.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét