Thứ Sáu, tháng 1 20, 2012

Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính

Điểm khác biệt giữa Công nghệ Thông tin (Information Technology) và Khoa học Máy tính (Computer Science):

CNTT: Học cách sử dụng máy tính và các giải pháp (ngôn ngữ, công cụ) để giải quyết một vấn đề cụ thể của máy tính.
KHMT: Học về nguyên lý đằng sau sự vận hành của máy tính, từ đó ngoại suy ra các giải pháp để giải quyết một vấn đề cụ thể.

KHMT tiếp cận vấn đề trong khi vẫn lưu tâm đến bức tranh tổng thể, còn CNTT thực hiện công việc ở mức độ tác nghiệp.

Ở các nước phát triển, KHMT là một ngành học chính về máy tính ở cấp đại học và trong thời gian dài, còn CNTT thường được dạy ở các trường nghề và trong thời gian ngắn. Các trường đại học ở Việt Nam chủ yếu dạy CNTT theo giáo trình KHMT nên để xảy ra sự nhầm lẫn khái niệm giữa hai lĩnh vực này.