Thứ Sáu, tháng 6 30, 2006

Hello blog

Xin được mở đầu bằng chùm ảnh vui:

Đố biết trong 2 con chim sau, con nào là trống, và con nào là chim mái?